Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych

0
1518
views

INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Jerzmanowicach przy ul. Centralnej 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97, e-mail: gok@jerzmanowice.eu, REGON: 350962759, NIP: 677-13-12-605, strona internetowa: http://www.gok.jerzmanowice.eu

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Patrycją Hładoń:
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl
listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującego działalność obiektów kulturalnych Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zadań statutowych jednostki:
1) tworzenia, upowszechniania, udostępniania i ochrony dóbr kultury
2) podejmowanie zadań z zakresu animacji kulturalnej środowiska
3) ułatwianie mieszkańcom gminy kontaktów ze sztuką profesjonalną
4) sprawowanie mecenatu nad nieprofesjonalną (samorodną) twórczością artystyczną
5) organizowanie form edukacji estetycznej dzieci i młodzieży
6) świadczenia usług dydaktycznych
7) organizowania imprez zleconych okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych i innych
8) organizowania imprez rozrywkowych i turystycznych oraz działalności w zakresie promocji gminy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
Przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych . Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  1. Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
  2. Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych.
  4. Usunięcia danych.
  5. Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa.
  6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
  8. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy jednostki i wpłynie na jakość świadczonych usług, np. utrudniając kontakt z Państwem.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.